< BRANCH 197 LEGION EVENTS IN NOVEMBER 2017 >
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
      Nov 1   Nov 2   Nov 3   Nov 4  
 7:30pm - Ladiers Night Darts - Registration 7:15pm
 1:30pm - 4pm - Ladies Auxiliary Euchre
 7:30pm - Crib Night for Men
 7:30pm - 10pm - Friday Evening Euchre
 
Nov 5   Nov 6   Nov 7   Nov 8   Nov 9   Nov 10   Nov 11  
 
 7pm - Eight Ball
 7:30pm - TUESDAY MIXED BLIND DRAW DARTS - Registration 7:15pm
 7:30pm - Ladiers Night Darts - Registration 7:15pm
 1:30pm - 4pm - Ladies Auxiliary Euchre
 7:30pm - Crib Night for Men
 7:30pm - 10pm - Friday Evening Euchre
 
Nov 12   Nov 13   Nov 14   Nov 15   Nov 16   Nov 17   Nov 18  
 
 7pm - Eight Ball
 7:30pm - TUESDAY MIXED BLIND DRAW DARTS - Registration 7:15pm
 7:30pm - Ladiers Night Darts - Registration 7:15pm
 1:30pm - 4pm - Ladies Auxiliary Euchre
 7:30pm - Crib Night for Men
 7:30pm - 10pm - Friday Evening Euchre
 
Nov 19   Nov 20   Nov 21   Nov 22   Nov 23   Nov 24   Nov 25  
 
 7pm - Eight Ball
 7:30pm - TUESDAY MIXED BLIND DRAW DARTS - Registration 7:15pm
 7:30pm - Ladiers Night Darts - Registration 7:15pm
 1:30pm - 4pm - Ladies Auxiliary Euchre
 7:30pm - Crib Night for Men
 7:30pm - 10pm - Friday Evening Euchre
 
Nov 26   Nov 27   Nov 28   Nov 29   Nov 30      
 
 7pm - Eight Ball
 7:30pm - TUESDAY MIXED BLIND DRAW DARTS - Registration 7:15pm
 7:30pm - Ladiers Night Darts - Registration 7:15pm
 1:30pm - 4pm - Ladies Auxiliary Euchre
 7:30pm - Crib Night for Men